Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL IV LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA ÀMBIT JURISDICCIONAL
divendres, 01 de maig de 2009 11:38

Article 93è
La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva de la Federació Catalana de Petanca comprèn el coneixement i la resolució d'aquelles qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l'esport de la Petanca i que estiguin regulades per normes d'aplicació emanades de la mateixa Federació. La potestat jurisdiccional competitiva confereix a la Federació Catalana de Petanca la possibilitat de resoldre totes les qüestions que es plantegin en relació amb l'aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per regular la competició de tipus federat. La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinaria federativa de la Federació Catalana de Petanca s'estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caràcter general a la Llei 8/1988, de 7 d'abril, el Decret 70/1994, de 22 de març, i les disposicions reglamentàries específiques de la Federació Catalana de Petanca. La potestat disciplinària confereix als seus titulars legítims la possibilitat d'enjudiciar i, si s'escau, sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva o associativa de l'ens federatiu, és a dir, els clubs o les associacions esportius i els seus directius, tècnics i esportistes, els jutges i àrbitres, els components de la mateixa estructura orgànica federativa i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen la seva activitat federada en l'àmbit autonòmic de Catalunya.

.

ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS

Article 94è
L'exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària esportiva, correspon:
a) Als àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició.
b) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, òrgan col·legiat constituït per tres membres, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, i assistit per un Secretari amb veu però sense vot. Els membres han de ser elegits per la Junta Directiva de la Federació, d'entre els quals s'ha de nomenar un President. Aquest òrgan ha de ser convocat quan li ho sigui requerit o, almenys, un cop cada mes i ha de resoldre d'ofici o a instància de part i per majoria els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva. El seu mandat és, com a màxim, de quatre anys.
c) Al Comitè d'Apel·lació, òrgan col·legiat constituït per tres membres, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret. Els membres han de ser designats per la Junta Directiva, i d'entre ells s'ha de nomenar un President i un Secretari. Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria els recursos interposats contra el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i contra les decisions adoptades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.

ELS PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS

Article 95è
Tots els expedients incoats d'ofici o a instància de part en matèria pròpia de la jurisdicció competitiva s'han de tramitar amb l'observança de les fases procedimentals següents:
a) Resolució inicial i notificació fefaent d'aquesta a les parts interessades i a aquelles que es considerin afectades per la decisió final.
b) Termini d'al·legacions, proposició de prova i pràctica d'aquesta.
c) Resolució final i comunicació fefaent a les parts intervinents amb especificació dels recursos escaients.

Article 96è

Els procediments reguladors de les actuacions disciplinàries esportives de la primera instància federativa es regiran per les normes rituals següents:
1 Els jutges o àrbitres exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les infraccions de les regles de joc o de conducta esportiva durant el desenvolupament d'un joc o competició i de manera immediata.
2 El Comitè de Competició i Disciplina federatiu ha d'enjudiciar i resoldre les qüestions disciplinàries de la seva competència mitjançant la tramitació d'un procediment ordinari establert per via estatutària o reglamentària, el qual s'ha d'ajustar als criteris i les regles de la legislació general en matèria sancionadora, i, com a mínim, respectar els principis informadors següents:
a) El procediment s'ha d'iniciar per acord de l'òrgan competent d'ofici, ja sigui a iniciativa de l'òrgan mateix o en virtut de denúncia motivada, a instància de part interessada o a requeriment de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya. La transcripció realitzada pel jutge o àrbitre en l'acta oficial del joc o partit, o en el seu annex, de fets que puguin ser susceptibles de ser qualificats com a infraccions a la conducta esportiva, gaudirà de la consideració de denúncia de part als efectes impulsors de la incoació d'ofici d'un expedient ordinari.
b) La provisió per la qual s'acordi l'inici d'un expedient disciplinari ha de contenir la relació de fets imputats, el nomenament d'instructor i secretari i el termini establert per a la proposició i pràctica de la prova que s'estimi necessària i ha de ser notificada a l'interessat de forma fefaent.
c) Una vegada practicada la prova admesa, l'instructor ha de formular proposta de resolució, la qual, juntament amb el plec de càrrec oportú, s'ha de notificar als interessats perquè puguin examinar l'expedient i presentar per escrit les al·legacions que considerin convenients.
d) Transcorregut el termini concedit per a aquest tràmit, l'instructor elevarà l'expedient a l'òrgan disciplinari federatiu corresponent per a la deliberació i presa de decisió en la primera reunió que celebri, la qual s'ha de notificar als interessats amb l'especificació dels recursos escaients. 3 En el supòsit d'haver-se produït incidències amb motiu o com a conseqüència de la celebració d'un joc, prova o partit que puguin ser qualificades com a constitutives d'un infracció lleu o greu contra la conducta esportiva i necessitin d'un acord immediat del Comitè de Disciplina, l'expedient preceptiu pot ser tramitat mitjançant un procediment extraordinari d'urgència que asseguri com a mínim la fase procedimental d'audiència a l'interessat. A aquest efectes les normes reglamentàries federatives han de preveure un procediment abreujat que garanteixi el compliment de l'esmentat tràmit, tenint en compte que en qualsevol cas el presumpte infractor té dret a conèixer, abans que caduqui aquest termini procedimental, la imputació formulada contra ell, a efectuar al·legacions i a la proposició de prova; i es podrà establir en via reglamentària la consideració que l'expedient s'entén iniciat des del moment en que arriba a coneixement de l'interessat l'acusació plantejada, mitjançant el lliurament de l'acta oficial de l'encontre o prova o, la notificació, si s'escau, de l'informe complementari arbitral relatiu a la infracció imputada.

Article 97è
Els àrbitres exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les infraccions de les regles del joc o la conducta esportiva durant el desenvolupament del joc o competició i de manera immediata.

Article 98è
El procediment per a la sanció de les infraccions disciplinàries que competeixin al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva ha de començar d'ofici, per iniciativa pròpia, per denúncia motivada de part interessada o a requeriment de l'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya. La provisió per la qual s'acordi iniciar el procediment ha de tenir la relació de fets imputats i el nomenament d'instructor i Secretari, i s'ha de notificar fefaentment als interessats i les persones que es considerin afectades per la decisió final. En el mateix escrit de notificació d'inici d'expedient, es concedirà un termini de quinze dies perquè els interessats aportin i proposin i es practiquin les proves que es considerin pertinents. Una vegada practicada la prova admesa, l'instructor ha de formular, en un termini de tres dies, la proposta de resolució, que, juntament amb el plec de càrrecs oportú, s'ha de notificar als interessats per què en un termini de deu dies puguin examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes. Passat el termini concedit, l'instructor elevarà l'expedient al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva per a la deliberació i presa de la decisió en la primera reunió que es faci, que l'òrgan jurisdiccional haurà de notificar fefaentment a les parts interessades. La resolució s'ha de motivar i cal especificar-hi els recursos que corresponguin.

Article 99è
Procediment extraordinari. En el cas que s'hagin produït incidències, amb motiu o com a conseqüència d'una prova o competició, que puguin ser qualificades com a lleus o greus contra la conducta esportiva i necessitin un acord immediat del Comitè de Disciplina, l'expedient es tramitarà per un procediment d'urgència, a criteri de l'òrgan jurisdiccional. Les parts interessades seran citades amb una antelació mínima de dos dies i de forma fefaent per l'òrgan jurisdiccional a una reunió a la qual assistiran les parts, un membre instructor nomenat pel Comitè i el seu Secretari i altres persones interessades. En la citació s'han d'indicar de manera breu les circumstàncies del cas i la imputació formulada i s'ha d'informar les parts que hi poden aportar les proves que estimin oportunes.
Una vegada feta aquesta reunió, en què es donarà audiència a l'interessat, es practicaran les proves que se sol·licitin i aportin les parts i es formularà una proposta de sanció, davant la qual l'interessat podrà al·legar per escrit o verbalment el que estimi oportú. De tot l'exposat en la reunió s'estendrà acta, que s'elevarà, juntament amb les altres proves practicades i la proposta de resolució, davant el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, que haurà de dictar una resolució en un termini màxim de dos dies. Les decisions acordades amb caire immediat per part dels jutges o àrbitres durant el desenvolupament d'un joc o partit referides a les infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva són inapel·lables, sense perjudici que en funció de les característiques pròpies de cada modalitat esportiva els reglaments federatius puguin preveure un sistema posterior de reclamacions, fonamentades en l'existència d'un error material manifest. Contra els acords dictats en primera instància pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva pot interposar-se, en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat, recurs davant el Comitè d'Apel·lació federatiu.
Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats a una federació esportiva, quan l'acord exhaureixi la via associativa i en aquesta, s'hagi imposat una sanció qualificada com de greu o molt greu, poden ser recorreguts davant el Comitè d'Apel·lació federatiu en el termini de quinze dies hàbils comptats des del moment de la seva notificació a l'interessat. Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant el Comitè d'Apel·lació de la federació catalana de l'activitat esportiva principal del club en un termini de tres dies hàbils següents a l'adopció dels mateixos. Els acords del Comitè d'Apel·lació exhaureixen la via federativa i contra ells pot formular-se recurs, davant el Comitè Català de Disciplina Esportiva de la Generalitat, en el termini de quinze dies hàbils següents a la notificació de l'acord impugnat, excepte en aquells supòsits en els quals en la resolució combatuda s'hagi imposat sanció per falta qualificada com a lleu. Qualsevol altre acord adoptat en via federativa el coneixement del qual no es trobi expressament atribuït a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius pot ser impugnat davant l'autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.

 
right
right
right