Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL VI. PROCEDIMENT ELECTORAL
dilluns, 11 de gener de 2021 12:56

TÍTOL VI. PROCEDIMENT ELECTORAL, VOT DE CENSURA, CAUSES DE CESSAMENT DELS MEMBRES DIRECTIUS I PROVISIÓ TRANSITÒRIA DE VACANTS

CAPÍTOL 1. Procediment Electoral

 

 

Article 78. Elecció dels càrrecs de la Junta directiva i condicions per a ser membre

 

La Junta Directiva és elegida pels membres de l’Assemblea General per majoria de vots i mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret.

 

Per poder ser candidat i membre de la Junta Directiva cal complir les condicions següents:

 

a)         Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.

b)        Ser major d’edat.

c)         Estar en ple ús dels drets civils.

d)        No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora, en el moment de la convocatòria                del procés electoral, dictada per l’òrgan competent.

e)        Ser titular d’una llicència federativa en vigor, amb una antiguitat mínima d’un any.

 

 

Article 79. Convocatòria d’eleccions

 

La convocatòria per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva és competència de l’Assembla General, que ho ha d’acordar en reunió convocada a l’efecte.

 

La Junta Directiva ha de convocar una Assemblea General, d’acord amb el previst al punt anterior, tot tenint present que en l’ordre del dia ha d’incloure les propostes següents:

 

a)         Procediment que cal seguir per a l’elecció.

b)        Reglamentelectoral.

c)         Calendari electoral.

d)        Nomenament de la Junta electoral que ha d’estar integrada per 3 membres titulars i una llista àmplia de suplents.

         El nomenament dels membres de la Junta electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de l’Assemblea general.

e)        Fixació del dia en que els membres de la Junta electoral han de prendre possessió                del càrrec.

 

Entre el dia en què es pren l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

 

 

 

 

 

 

Article 80. Junta electoral

 

Els components de la Junta electoral han de prendre possessió del càrrec en el termini que fixi l’Assemblea.

 

A l’acte de constitució han d’escollir el president i ha d’actuar com a secretari de la Junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la FCP, que ha d’estendre acta de totes les reunions i acords que prengui la Junta electoral, amb el vistiplau del president.

 

La Junta electoral que es constitueix d’aquesta manera ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a la finalització del procés electoral.

 

Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la Junta electoral es neguen a prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres que designi la Junta Directiva o, si s’escau, la Comissió Gestora.

 

La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a petició de la Junta electoral o dels membres de la Junta Directiva que restin en els seus càrrecs o de la Comissió Gestora, poden enviar els seus respectius representants per tal de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests representants poden estar presents en les deliberacions de la Junta electoral.

 

 

Article 81. incompatibilitats dels membres de la Junta electoral

 

El càrrec de membre de la Junta electoral és incompatible amb la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la del membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora. Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents escollits.

 

 

Article 82. Funcions de la Junta electoral

 

La Junta electoral té les funcions següents:

 

a)         Aprovar el cens electoral.

b)        Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.

c)         L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.

d)        Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar presents durant tot el procés electoral.

e)        Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin legalment.

f)          I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions i els seus resultats.

 

 

Article 83. Reclamacions i recursos

 

Totes les reclamacions davant la Junta electoral s’han de presentar en un termini màxim de 3 dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la Junta electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils posteriors.

 

Contra els acords de la Junta electoral es poden interposar els recursos que preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva davant el Tribunal Català de l’Esport.

 

 

Article 84. Cens electoral

 

El cens per a l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva l’ha de proclamar la Junta electoral.

 

La Junta electoral pot sol·licitar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya una certificació amb totes les entitats afiliades que s’hi troben inscrites, tot acompanyant a la sol·licitud la relació d’entitats afiliades a la FCP. El Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya ha de comprovar l’estat d’actualització de la Junta directiva de cada entitat del cens electoral i, si s’escau, afegir-hi el nom de la persona que exerceix la representació legal de l’entitat.

 

La Junta electoral ha de facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.

 

 

Article 85. Candidatures

 

Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades. Cada candidatura ha d’anar encapçalada pel candidat a president fent constar, també, la resta de membres.

 

Es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de l’Assemblea General que representin, com a mínim, el 10% del total de vots de l’Assemblea. Tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures.

 

 

Article 86. Aspirants a candidats

 

Si un membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió Gestora, es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.

 

En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la Junta Directiva dimiteixin per presentar-se com a candidats a les eleccions caldrà atenir-se al que disposa l’article 87, paràgraf 3.

 

No poden incorporar-se a la nova Junta Directiva posteriorment a la seva elecció i durant la primera meitat del seu mandat, aquells membres de la Junta Directiva que no dimiteixin abans del procés electoral, els membres de la Junta electoral o els de la Comissió Gestora.

 

 

Article 87. Proclamació candidatures

 

Finalitzat el termini previst per a la presentació de candidatures la Junta electoral proclamarà les que s’hagin de considerar vàlides i rebutjarà les que s’hagin de considerar invàlides.

 

Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la Junta electoral proclamarà els membres de la candidatura com a membres de la Junta Directiva i durà a terme les comunicacions previstes a l’article 88, paràgraf 4.

 

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta electoral i, si s’escau, els membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, han de constituir una Comissió Gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la FCP i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.

 

 

Article 88. Votacions

 

La Junta electoral controla l’acte de les votacions i, si s’escau, també ho supervisen els interventors designats pels candidats o pels representants enviats per la Secretaria General de l’Esport o per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

 

No s’admeten els vots per correu ni per delegació. La representació de les entitats membres de l’Assemblea s’articularà d’acord amb el previst a l’article 54.2, tot tenint present que en cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a l’Assemblea General.

 

La Junta electoral aixeca acta un cop finalitzen la votació i el recompte. Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids. Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una nova votació entre les candidatures empatades el setè dia següent, al mateix lloc i hora i en iguals condicions.

 

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la Junta electoral s’ha de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a les candidatures presentades, al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

 

 

CAPÍTOL 2. Vot de Censura

 

 

Article 89. Sol·licitud

 

Per tal de poder sol·licitar un vot de censura contra el president de la FCP, o contra la totalitat de la Junta Directiva o contra qualsevol dels membres, és necessari sol·licitar-ho a través d’un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, per la majoria dels membres de la mateixa Junta Directiva o bé, com a mínim, pel 15% dels membres de l’Assemblea General.

 

En el cas que el vot de censura vagi contra la totalitat de la Junta Directiva, és imprescindible que la sol·licitud inclogui la proposta de designació d’una nova Junta Directiva.

 

Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la secretaria de la FCP, cal constituir, dins del termini dels 10 dies següents, una Mesa de 5 persones formada per 2 membres de la Junta Directiva que en surtin designats, els 2 primers signants de la sol·licitud i 1 delegat que designi la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que serà el president.

 

 

Article 90. Convocatòria d’Assemblea general per l’acte de votació

 

Després que la Mesa comprovi l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats en l’article 89, i dins del termini màxim de 5 dies naturals, la Junta Directiva ha de convocar l’Assemblea General, de manera que tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies naturals ni superior a 20, a comptar des del dia següent de la convocatòria, amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, prèviament al qual han de tenir veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats.

 

 

Article 91. Conseqüències de la no constitució de la mesa o de la no convocatòria d’Assemblea

 

En cas que la Junta Directiva no nomeni els membres de la Mesa o no convoqui l’Assemblea General, la Secretaria General de l’Esport, a petició dels 2 primers signants de la sol·licitud, pot requerir a la Junta Directiva que ho dugui a terme. Si es fa cas omís d’aquest requeriment, la Secretaria General de l’Esport ha de nomenar discrecionalment els membres de la Mesa que faltin o, si s’escau, convocar directament l’Assemblea General amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que calgui aplicar.

 

 

Article 92. Acte de votació

 

L’Assemblea General i l’acte de votació s’han de controlar des de la Mesa prevista a l’article 89, que ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir, tot tenint en compte que els seus acords són immediatament executius i sense que la votació s’interrompi ni es pugui suspendre per aquesta raó. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar de l’escrutini i del recompte de vots.

 

Contra la resolució final de la Mesa es poden interposar els recursos procedents.

 

 

Article 93. Aprovació vot de censura

 

El vot de censura només es pot acordar per votació favorable dels 2/3 dels membres de l’Assemblea General presents que han exercit el dret a vot.

 

Un cop acordat el vot de censura contra el president o contra qualsevol dels membres de la Junta, la persona afectada ha de cessar automàticament i cal aplicar el règim de transició previst a l’article 97.

 

Un cop acordat el vot de censura contra la totalitat de la Junta Directiva els components d’aquesta cessaran automàticament i prendran possessió els nous membres directius proposats com a nova Junta Directiva, d’acord amb el previst a l’article 89, paràgraf 2.

 

 

Article 94. Carència per a la sol·licitud d’un vot de censura

 

En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot fins que transcorri un termini de 2 anys des de la realització de l’Assemblea General en què s’hagi rebutjat.

 

No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de l’elecció d’una nova Junta Directiva.

 

 

CAPÍTOL 3. Cessament i Suspensió

 

 

Article 95. Cessament de la Junta directiva i dels seus membres

 

El cessament de la Junta Directiva de la FCP es produeix per les causes següents:

 

a)         Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% dels membres, i també si s’arriba a aquest percentatge per cessament o dimissió de forma individualitzada.

b)        Aprovació del vot de censura.

c)         Per finalització del mandat.

 

Els membres de la Junta Directiva han de cessar individualment per causes idèntiques a les assenyalades a l’apartat anterior.

 

 

Article 96. Suspensió temporal de funcions

 

La suspensió temporal de les funcions dels membres de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:

 

a)         Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la Junta directiva.

b)        Per acord de la Junta directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser durant el temps de la instrucció de l’expedient.

c)         Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

d)        Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la Junta directiva.

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 4. Provisió Transitòria de Vacants i Comissió Gestora

 

 

Article 97. Vacants

 

El sistema de cobertura de vacants dels membres de la Junta Directiva segueix els criteris següents:

 

a)         Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, però no el president, aquest darrer ha d’acordar la designació, per cooptació, dels càrrecs corresponents, decisió que s’ha de ratificar durant la primera assemblea general que celebri la FCP.

 

b)        Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, incloent el president, correspon als membres no afectats la designació per cooptació, decisió que també s’ha de ratificar durant la següent Assemblea General que celebri la FCP.

 

c)         Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, l’Assemblea General ha d’escollir una Comissió Gestora amb la finalitat d’administrar transitòriament la FCP i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.

 

Les vacants que es proveeixen transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho són només durant el temps que resti de mandat en el càrrec i sense que la designació alteri el temps natural del mandat.

 

En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d’un membre amb el mandat temporalment suspès, el mandat del designat per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió, sense que pugui excedir el mandat natural del substituït.

 

 

Article 98. Comissió Gestora

 

Produït el supòsit previst a l’article 95, paràgraf 1, apartat a), en relació a l’article 97, paràgraf 1, apartat c), els membres no cessats han de convocar una Assemblea General a realitzar en un termini no inferior a 10 dies naturals ni superior a 15 dies naturals, amb l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a l’elecció dels membres de la Comissió Gestora d’entre els membres assistents a l’Assemblea, respectant el principi de paritat, que seran elegits pels membres assistents.

 

La Comissió Gestora elegida ha de tenir una composició d’un nombre de membres no inferior a 5. Actuarà de president el membre de més edat, el qual distribuirà, com a mínim, els càrrecs de secretari i tresorer entre la resta de membres elegits.

 

La Comissió Gestora ha d’exercir totes les facultats d’administració que corresponen a la Junta Directiva, d’acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la FCP i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori màxim de 3 mesos, en el qual ha de convocar i realitzar noves eleccions.


 

 
right
right
right