Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TITOL VII. ÒRGANS COL·LABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS
dimarts, 12 de gener de 2021 10:20

 

TÍTOL VII. ÒRGANS COL·LABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS

 

 

Article 99. Òrgans Col·laboradors

 

Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la FCP disposa dels òrgans col·laboradors següents:

 

a)         Escola de Formació de Tècnics i d’Àrbitres i Jutges

b)        Col·legi Català d'Àrbitres de Petanca

c)         Col·legi de Tècnics i Entrenadors

 

A més d'aquests òrgans col·laboradors, la Junta Directiva pot acordar la creació d'altres comissions o comitès que tinguin per objecte elaborar informes i estudis i fer tasques de control, coordinació i execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva.

 

 

Article 100. Presidència

 

Els òrgans col·laboradors tècnics i consultius han d'estar presidits per un membre de la Junta Directiva nomenat per la mateixa Junta.

 

L'estructura organitzativa d'aquests òrgans, com també les funcions que se'ls atorguin i les competències que, si és procedent, els poden ser delegades, han de ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades per acord de l'Assemblea General.

 

 

Article 101. Escola de Formació de Tècnics i d’Àrbitres i Jutges

 

L’Escola de Formació de Tècnics i d’Àrbitres i Jutgesés un òrgan col·laborador dependent de la Junta Directiva de la Federació que té la responsabilitat de la formació i el reciclatge de l'estament tècnic de la Federació, que comprèn els tècnics de Petanca, els àrbitres, els jutges, els tècnics de gestió i manteniment, els professors, dels directius  i altres persones que es consideri oportú.

 

L'Escola de Formació ha de desenvolupar la seva activitat d'acord amb l'Escola Catalana de l'Esport de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat.

 

 

Article 102. Col·legi Català d'Àrbitres de Petanca

 

El Col·legi Català d'Àrbitres de Petancaés un òrgan tècnic, i dependent de la Junta Directiva de la FCP, que agrupa tots els membres de l'organització arbitral, amb les funcions següents:

 

a)         Proposar a la Junta Directiva de la Federació els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació dels àrbitres i jutges en les competicions federades.

 

b)        Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari oficial de la Federació, d'acord amb les normes que s'estableixin reglamentàriament.

 

c)         Complir i fer complir les regles del joc i, si és procedent, les normes reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests efectes.

 

d)        Vetllar, sota la coordinació de l'Escola de Formació, per la formació i l'actualització permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves pertinents per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat d'aconseguir el nivell òptim de coneixements i preparació.

 

e)        Establir les diferents categories o nivells que siguin necessaris d'acord amb la normativa aprovada per la Federació i la legislació vigent aplicable.

 

f)          Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li.

 

 

Article 103. Col·legi de Tècnics i Entrenadors

 

El Col·legi de Tècnics i Entrenadorsés un òrgan col·laborador que depèn de la Junta directiva de la FCP, que agrupa els tècnics de l’esport, professors i altres tècnics o assimilats de la modalitat esportiva pròpia de la Federació, amb les funcions següents:

 

a)         Vetllar, sota les directrius i la coordinació del departament de formació, per la formació i l’actualització permanent de tots els seus membres.

 

b)        Contribuir al foment i la millora tècnica de la modalitat esportiva de la Federació, per mitjà de la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, com també la publicació d’estudis i treballs divulgatius.

 

c)         Proposar a la Junta Directiva de la Federació qualsevol iniciativa que es consideri adient per a la millora del nivell tècnic per a la pràctica de la modalitat o les especialitats esportives o el seu foment.

 

d)        Les que la Junta Directiva de la Federació cregui oportú atorgar-li.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
right
right
right