Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL VIII. ESTRUCTURA TERRITORIAL
dimarts, 12 de gener de 2021 10:22

TÍTOL VIII. ESTRUCTURA TERRITORIAL

 

 

Article 104. Delegacions territorials

 

La FCP, d’acord amb el que estableix la normativa esportiva vigent d’aplicació, s'estructura en delegacions territorials que s'ajusten a la divisió provincial de la comunitat autònoma i que es denominen Delegacions Territorials. En l’actualitat estan constituïdes les delegacions corresponents a les províncies de Lleida, Tarragona i Girona.

 

Els Delegats territorials han de ser nomenats per la Junta Directiva i han de ser ratificats en els càrrecs en la primera Assemblea General que es faci.

 

Per una millor organització i abast de la promoció de l'esport i de la seva pràctica, es podran crear Delegacions Comarcals, a proposta de la Delegació Territorial corresponent i previ acord de la Junta Directiva, que serà aprovat per l’Assemblea General. Aquestes delegacions d’àmbit comarcal seran delegacions territorials de la Federació un cop s’aprovi la seva existència.

 

Els Delegats territorials de les actuals delegacions territorials són membres de la Junta Directiva de la FCP amb el càrrec que es determina a l’article 64.

 

Article 105. Funcions

 

Les Delegacions Territorials de la Federació Catalana de Petanca tenen, per delegació d'aquesta, entre d'altres, les funcions següents:

 

a)         Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies del Petanca dins del seu àmbit geogràfic específic.

 

b)        Representar la Federació, els clubs o les associacions i agrupacions esportives del seu àmbit, davant de les autoritats i organismes oficials de la demarcació.

 

c)         Tutelar les proves i competicions dins el seu àmbit geogràfic que siguin més convenients per a la millora de la modalitat o les especialitats esportives, i encarregar-se d’aquelles que siguin organitzades pels clubs o les entitats federades i de les que els pugui delegar la mateixa Federació Catalana de Petanca.

 

d)        Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els reglaments esportius i associatius per part de clubs, entitats esportives, esportistes, jutges i tècnics, directius i altres representacions dins del seu àmbit geogràfic.

 

e)        Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la Federació Catalana de Petanca per promoure o fomentar l'esport del Petanca dins del seu àmbit geogràfic específic.

 

f)          Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents a l'esport del Petanca.

 

g)         Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.

 

Article 106. Règim de funcionament

 

Les Delegacions Territorials han d'informar de les seves activitats i iniciatives la FCP, i han de complir i executar les disposicions i normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d'actuació.

 

Article 107. Règim pressupostari

 

Les Delegacions Territorials estan sotmeses al règim pressupostari de la FCP.

 

En tot cas, els comptes que gestionen les Delegacions Territorials han d'estar sota el coneixement i control dels òrgans directius de la Federació i s'han d'incorporar, amb els justificants corresponents, als seus comptes anuals a fi que les auditories de comptes continguin la totalitat de l'activitat econòmica de la Federació, entenent l'activitat pressupostària com una unitat d'actuació.

 

A aquest efecte, i a fi que siguin aprovats, les delegacions territorials han de remetre anualment a la FCP el projecte de pressupost de l'exercici i la liquidació de l'anterior, amb la documentació comprovadora procedent.

 

L'Assemblea General de la FCP, a proposta de la Junta Directiva, ha d'establir els recursos econòmics de què hagin de disposar les delegacions territorials per portar a terme la seva actuació.

 

 

 
right
right
right