Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL IX. RÈGIM DOCUMENTAL I RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL
dimarts, 12 de gener de 2021 10:26

TÍTOL IX. RÈGIM DOCUMENTAL I RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL

 

CAPÍTOL 1. Règim Documental

 

 

Article 108. Contingut del règim documental

 

Integren el règim documental de la FCP:

 

a)         El Llibre d’actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea general, de la Junta directiva i de la Comitè Executiu permanent, amb indicació de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords presos. Les actes les han de subscriure, en tot cas, el president i secretari de la Junta Directiva.

b)        El Registre de persones i entitats federades, on, mitjançant el fitxer adient o l’instrument idoni, s’han de fer constar de forma diferenciada els membres dels quals es consignen, com a mínim, la identificació de les persones físiques federades i l’entitat mitjançant la qual ha subscrit la llicència, com també, la denominació de l’entitat o secció federada, els seus domicilis, el president de l’entitat o responsable de la secció, les disciplines esportives que practiquen i el número d’inscripció o adscripció en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

c)         Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques.

d)        Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es consideren oportuns per a un millor compliment dels objectius de la FCP, atenent el que disposa la normativa aplicable en matèria de règim econòmic.

 

El fet de portar els llibres esmentats s’entén sens perjudici de les obligacions documentals que es derivin d’altres disposicions.

 

Els Llibres es poden portar mitjançant de procediments informàtics i qualssevol altres d’anàlegs que esdevinguin adients, sempre que posteriorment es procedeixi a enquadernar-los i legalitzar-los.

 

 

Article 109. Diligències de llibres

 

La FCP farà les diligències dels seus llibres al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa reguladora d’aquest Registre públic.

 

La FCP farà la diligència dels llibres que, d’acord amb la reglamentació pròpia, duguin les delegacions territorials.

 

 

Capítol 2. Règim Econòmic I Patrimonial

 

 

Article 110. Pressupost i patrimoni

 

El sistema econòmic de la FCPés el de pressupost i patrimoni propi, i s’hi apliquen les normes econòmiques que estableixen la normativa esportiva d’aplicació i les normes comptables del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial vigent en cada moment.

 

Article 111. Exercici econòmic

 

L’exercici econòmic de la FCP s’inicia en data 1 de gener i finalitza en data 31 de desembre.

 

Article 112. Comptes anuals

 

La Junta Directiva de la FCP ha de formular, en els 3 primers mesos de l’exercici, els seus comptes anuals i ha de presentar a l’Assemblea General, en el termini de 6 mesos, els comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte d’ingressos i despeses i la memòria, d’acord amb aquestes disposicions.

 

Els comptes anuals han d’estar al domicili social, un mínim de 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea general, a disposició de les persones o entitats amb dret a vot que poden demanar-ne una còpia, que s’ha de lliurar abans de la celebració de l’Assemblea general.

 

Article 113. Revisió de comptes

 

Els auditors de comptes han de revisar els comptes anuals de la FCP.

 

Les FCP estan obligades a donar una còpia dels comptes anuals i de l’informe d’auditoria a la l’Administració esportiva el termini dels 6 primers mesos següents a cada exercici i sempre 15 dies abans de la celebració de la següent assemblea general.

 

La FCP quan tingui un pressupost anual que no superi l’import de 300.000,00 euros no ha de sotmetre la seva comptabilitat i estat econòmic a informe d’auditoria, sens perjudici de les auditories d’ofici o revisions que pugui encarregar l’Administració esportiva.

 

Article 114. Disposició i gravamen

 

La Junta Directiva de la FCP té les facultats de disposició econòmica, dins dels límits previstos en el seu pressupost i en les seves disposicions estatutàries o reglamentàries.

 

Així mateix, la Junta directiva pot acordar el traspàs de partides mitjançant acord que consti en acta.

 

La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners en préstec quan dins de l’exercici la quantitat no ultrapassi l’import del 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti en balanç. Si s’ultrapassa aquest import, l’Assemblea General haurà d’aprovar les operacions corresponents, d’acord amb les funcions definides a l’article 57.

 

En aquest últim supòsit, caldrà també informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de la Generalitat.

 

Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, i amb caràcter provisional, cal aplicar la part proporcional de les xifres que hagi aprovat l’assemblea general com a despeses en el pressupost per a l’any anterior, actualitzades segons la variació de l’índex del cost de la vida d’aquell exercici.

 

El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys on es trobin s’ha d’invertir íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de béns amb la mateixa aplicació, llevat que es disposi d’un informe favorable de l’Administració esportiva que determini una destinació diferent.

 

Article 115. Insolvència econòmica i concurs

 

En cas d’insolvència econòmica de la FCP, la Junta Directiva, o bé, si s’escau, les liquidadores o els liquidadors, han de promoure el procediment concursal oportú davant el jutge competent.


 

 
right
right
right