Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL X. LA JURISDICCIÓ ESPORTIVA
dimarts, 12 de gener de 2021 10:27

TÍTOL X. LA JURISDICCIÓ ESPORTIVA

 

CAPÍTOL 1. Disposicions Generals

 

 

Article 116. Àmbits de la jurisdicció esportiva

 

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari, el competitiu i l’electoral.

 

La FCPexerceix la potestat jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral d’acord amb el previst en aquests Estatuts, en el Reglament de Règim Disciplinari i la resta de l’ordenament jurídic esportiu.

 

Article 117. Àmbit disciplinari

 

En l’àmbit disciplinari, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova o la competició, específiques de cada modalitat o disciplina esportiva assumida, i les infraccions de la conducta esportiva tipificades específicament en el Reglament de Règim Disciplinari de la Federació.

 

La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulars legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si escau, de sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva, segons les respectives competències.

 

Article 118. Àmbit competitiu

 

En l’àmbit competitiu, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer les qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de la  modalitat i disciplines esportives assumides, regulades per les normes aplicables a la FCP.

 

La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus titulars legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en relació amb l’aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per a regular la competició que correspongui.

 

Article 119. Àmbit electoral

 

En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional s’estén a conèixer les qüestions que puguin sorgir en els processos electorals de la FCPi en els processos electorals de les entitats esportives afiliades, des que comença el procés electoral fins que conclou.

 

La potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral confereix als seus titulars legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en relació amb els procediments electorals per a proveir els càrrecs de la Junta directiva de la pròpia FCP, per a proveir els representants dels estaments a l’Assemblea general de la Federació, i per a proveir els càrrecs de la Junta Directiva de les entitats esportives afiliades, com també, en relació amb els procediments establerts per a censurar la gestió del president o presidenta i resta de membres de la Junta directiva de la FCPi de les entitats esportives afiliades.

 

 

 

CAPÍTOL 2. Òrgans titulars de l’exercici de la Potestat Jurisdiccional

 

 

Article 120. Òrgans jurisdiccionals federatius disciplinaris i competitius

 

L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva, en l’àmbit disciplinari i en l’àmbit competitiu, correspon:

 

a)         Als jutges/àrbitres durant el desenvolupament del joc, la prova o la competició, amb subjecció a les regles establertes per les disposicions de la modalitat i disciplines esportives o per les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.

 

b)        Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

 

c)         Al Comitè d’Apel·lació

 

Article 121. Òrgans jurisdiccionals federatius electorals

 

L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral correspon:

 

a)         Al Comitè d’Apel·lació, en relació amb els procediments electorals de les entitats esportives afiliades a la FCP.

 

b)        A la Junta Electoral de la FCPque es constitueixi en cada procediment electoral, en relació a aquest procediment electoral de la Federació.

 

 

 

CAPÍTOL 3. La Disciplina Esportiva

 

 

Article 122. Àmbit

 

La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària esportiva, quan es tracti d’activitats de la FCPo de competicions compreses dins el seu àmbit d’actuació, s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova o la competició i de la conducta esportiva, tipificades amb caràcter general per la Llei de l’esport de Catalunya i concretament per les disposicions reglamentaries específiques de la Federació.

 

Article 123. Classificació de les infraccions

 

Les infraccions es classifiquen de la manera següent:

 

a)         Són infraccions de la conducta esportiva les accions o les omissions contràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportives, siguin o no comeses durant el transcurs d’un partit, d’una prova o d’una competició de tipus federatiu.

 

b)        Són infraccions de les regles del joc les accions o les omissions que durant el transcurs d’un partit, d’una prova o d’una competició de tipus federatiu vulneren les normes reglamentàries reguladores de la pràctica d’un esport o d’una especialitat esportiva concreta.

 

Article 124. Reglament de Règim Disciplinari de la Federació

 

En relació amb la disciplina esportiva el Reglament de Règim Disciplinari proposat per la Junta Directiva i aprovat per l’Assemblea General, haurà d’establir inexcusablement, amb un respecte ple per les disposicions contingudes en la Llei de l’esport, les qüestions següents:

 

a)         Un sistema tipificat d’infraccions de les regles del joc específiques de la modalitat i disciplines esportives de la Federació, que en determini el caràcter de molt greu, greu i lleu.

 

b)        Un sistema de sancions proporcional al d’infraccions tipificades.

 

c)         La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els requisits d’extinció i prescripció d’aquesta.

 

d)        L’observança dels principis legals establerts respecte al procediment sancionador, especialment els relatius a la prohibició d’imposar doble sanció pels mateixos fets i de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment d’haver estat comeses, i l’aplicació dels efectes retroactius favorables.

 

e)        Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si escau, de sancions que garanteixin el respecte del tràmit d’audiència dels interessats.

 

f)          Un sistema de recursos contra les resolucions dictades en exercici de la potestat disciplinària.

 

 


 

 
right
right
right